TIETOSUOJASELOSTE

 TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Terapia Katrina, Katrina Hautala

Puhelinnumero 0452071434

terapia@terapiakatrina.fi

www.terapiakatrina.fi

REKISTERI

Terapia Katrina Y-tunnus 3227012-8, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Katrina Hautalan asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Terapia Katrina tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi kirjattuja tietoja ei tallennetta sähköisiin järjestelmiin. Terapeutin muistiinpanot ja mahdolliset fläppipaperiin kirjatut tuotokset tuhotaan terapiasuhteen päättyessä. Asiakas voi terapiasuhteen aikana halutessaan pyytää hänestä kirjattuja tietoja nähtäväksi. Fläppitaulun kirjallisista tuotoksista voi asiakas halutessaan ottaa itselleen kuvan. 

Yrityksellä on Zettle niminen maksupääte(ohjelma) pankkikortti ja käteisostoja varten, jonka kuittitulostusta varten vaaditaan sähköpostiosoite tai puhelinnumero tekstiviestiä varten. En tallenna osoite enkä puhelintietoja laskutusjärjestelmään. Kirjoitan tarvittaessa esim. käteisostosten yhteydessä käteiskuitin. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta sähköposti ja puhelinnumero, yhteystieto. Halutessasi asioida terapiassa täysin nimettömänä voit luoda itsellesi uuden sähköpostilaatikon anonyymillä nimellä jonne laskutus lähetetään.

Rekisteriin voidaan tarvittaessa / vain asiakkaan niin halutessa tallentaa esim. asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Lyhytterapeuttiset ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. MANUAALINEN AINEISTO

Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana olevissa tiloissa, mikäli sitä on.

B. SÄHKÖINEN AINEISTO

Käytössä vain silloin kun maksua ei ole suoritettu käteisellä tai maksukortilla. Sähköiseen laskutusjärjestelmään kirjataan asiakkaan toivoma / ilmoittama sähköpostiosoite tai puhelinnumero. 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla salasanalla asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.